Algemene voorwaarden

KRMK Tegels BV

Van toepassing zijn de Algemene HIBIN Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bouw- en afbouwmaterialen, met bijhorende Bijzondere voorwaarden, zoals laatstelijk zijn Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, nr. 145/2003. (Ga naar http://www.krmktegels.nl/algemene-voorwaarden of https://www.hibin.nl/bestanden/pdf/AVLB-digitaal.pdf).

Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden d.d. 01 januari 2021

Naast de HIBIN voorwaarden zijn deze Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (http://www.krmktegels.nl/algemene-voorwaarden) eveneens toepasselijk op alle leveringen van, en overeenkomsten gesloten met KRMK Tegels BV. Deze Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dienen in de zin van de Hibin verkoop en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen als bijzondere voorwaarden te worden gekwalificeerd. Indien en voor zover de bepalingen van deze Aanvullende algemene verkopen leveringsvoorwaarden afwijken van de Hibin verkoop en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen, prevaleren de bepalingen van deze Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Bestelling

Bestellingen worden uitsluitend schriftelijk, per fax of e-mail geaccepteerd. Bestellingen dienen binnen 3 maanden afgenomen te worden.

Prijzen

De prijzen zijn netto per m², stuk, set of per verpakkingseenheid, exclusief BTW. Drukfouten onder voorbehoud.

Levering en uitvoering

Franco werk, levering in één partij met wegtransport per volle doos, exclusief de Waddeneilanden, voor zover de vrachtwagen tot ca. 40 ton kan en mag rijden. Gelost naast de auto. Goederen worden nooit naar binnen gedragen of gereden. Deelleveringen en/of nabestellingen kunnen een meerprijs tot gevolg. Voor leveringen brengen wij €55,- aan transportkosten in rekening per losadres. Toeslag Kooiaap €85,- Extra Losadres €45,- Zaterdaglevering €250,- Zondaglevering €400,-

Levertijden

Mededelingen aangaande levertijden zijn altijd naar beste weten. Voor onvoorziene omstandigheden en / of vertragingen en daaruit voortvloeiende kosten uwerzijds, kunt u ons nimmer aansprakelijk stellen. Overschrijding van de levertijd geld echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van de afnemer om de goederen af te nemen onverlet.

Kwaliteit

De geleverde tegels worden geproduceerd conform de Europese Norm EN 14411. Afwijkingen zoals in maat en tint welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen geven geen recht tot reclame. 

Nuance- en kleurafwijkingen

Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

Nabestellingen

Nabestellingen van tegels kunnen afwijken van kaliber en tint en worden voor de normale dozenprijzen berekend (eventueel vermeerderd met extra vrachtkosten)

Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen. Alleen onbeschadigde goederen die door de ondernemer uit voorraad zijn geleverd kunnen worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 35% als kostenvergoeding. Goederen op bestelling worden nimmer/niet teruggenomen.

Annuleringen

Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Bestelde goederen worden niet door KRMK Tegels BV retour genomen indien de goederen en hoeveelheden na bestelling worden gewijzigd. In dit geval worden de desbetreffende artikelen geleverd en in rekening gebracht.

Reclamaties

De opdrachtgever dient de zaken bij levering onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken en op maat, tint, soort, type en hoeveelheid. Het recht op herstel, vervanging of vergoeding vanwege zichtbare gebreken vervalt 8 dagen na aflevering, tenzij het gebrek bij KRMK Tegels BV is gemeld. Op reeds verwerkte goederen is geen reclamatie mogelijk.

Aansprakelijkheid

Indien KRMK Tegels BV toch aansprakelijk mocht zijn, is deze beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van KRMK Tegels BV beperkt tot het factuurbedrag. In geen geval is KRMK Tegels BV gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken. Ieder recht van opschorting of verrekening is uitgesloten.

Samples / Monsters

Indien door KRMK Tegels BV een sample is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken. Kleur en structuurverschillen zijn toelaatbaar.